Volební program

Vážení občané, dovolte nám ve stručnosti vysvětlit koncepci našeho volebního programu, se kterým se ucházíme o Vaši podporu v komunálních volbách 2018.

Našimi volebními body nejsou dlouhodobá témata (obchvat Kralup, centrum města, výstavba Kauflandu apod.). Víme, že o těchto tématech se již diskutuje několik let, projekty na jejich řešení jsou v běhu a nebylo by správné přicházet se zásadními změnami v jejich realizaci, neboť by se vše pouze komplikovalo a prodlužovalo.

My, Nová Vlna chceme přicházet s novými myšlenkami a moderními projekty, které řeší problémy v dostatečném předstihu. Chceme přijímat preventivní opatření a neřešit problémy, až když je pozdě. Prevence je sama o sobě mnohem efektivnější a levnější než řešení důsledků.

Ve velkých městech je vylidňování center, nadměrná doprava, přehřívání města, zhoršené životní prostředí a stárnutí populace velkým problémem. Pojďme společně tyto problémy řešit v předstihu. V Kralupech máme ještě čas, ale je potřeba jednat.

Kdo jiný než vzdělaní a aktivní lidé by s tím měli začít. Do komunálních voleb 2018 přicházíme s tímto programem:

Moderní město

Rádi bychom dlouhodobě a strategicky podporovali místní obchodníky. Chtěli bychom se s místními podnikateli bavit o jejich potřebách a nápadech, k jejichž realizaci by město mohlo přispět.

Podpora ze strany města pak může být na několika úrovních:

Spousta problémů, které mají občané Kralup, je způsobena pouze jejich nedostatečnou informovaností. Lidé mají stále méně času vyhledávat relevantní a důležité informace a je potřeba jim tyto informace lépe připravovat a pomoci nalézat.

Chtěli bychom pracovat na zlepšení komunikace MěÚ směrem k veřejnosti s využitím moderních komunikačních prostředků (mobilní aplikace, online portály) a na zlepšení využití stávajících médií (kralupský zpravodaj, webové stránky města a organizací).

Chceme pracovat se všemi zpravodajskými médii, která se běžně užívají, a snadno, přehledně a koncepčně poskytovat informace z dění ve městě občanům a informovat je o důležitých otázkách týkajících se vývoje Kralup.

Uvědomujeme si, že parkovacích míst ve vybraných oblastech města není dostatek. Naším cílem je snaha zlepšit situaci jak při dlouhodobém, tak při krátkodobém parkování. Na základě potřebných informací se chceme podílet na koncepčním řešení parkování v daných oblastech města s ohledem na konkrétní potřeby s minimálním dopadem na životní prostředí.

Za hlavní body v této problematice považujeme:

- krátkodobého parkování v blízkosti škol a školek,

- dlouhodobé parkování na sídlištích.

Chtěli bychom systematicky pracovat na neustálé elektronizaci úřadu. Rádi bychom zavedli možnost vyplňování formulářů online spolu s možností online placení veškerých poplatků. Dále bychom chtěli pracovat více s online rezervačním systémem úřadu, vyhodnocovat jeho používání a pracovat na optimalizaci úředních hodin v časech, kdy je to nejvíce potřeba pro občany.

Celkově se budeme snažit o co největší elektronizaci úřadu a snižování administrativní zátěže, jak jen to zákony dovolí. To ušetří čas občanům i samotným úředníkům.

Technologie hrají významnou roli v našem každodenním životě. Jejich vliv se bude nadále zvětšovat a díky technologiím můžeme naše město udělat lepší pro život.

Nejen v západních metropolích (Kodaň, Barcelona), ale už i v menších městech České republiky (Písek, Litoměřice, Kolín) se začíná prosazovat koncept chytrého města (Smart City). Tento koncept obecně říká: využívejme technologie ke zkvalitnění života ve městě, ke snížení nákladů a k budování čistšího města.

Koncept Smart City není o projektu na 4 roky, ale spíše o dlouhodobější změně ve fungování města. Chtěli bychom koncept Smart City začít zavádět i v našem městě, díky čemuž by se daly efektivněji řešit problémy města jako doprava, parkování, znečištění ovzduší, vysoké náklady na energie a údržbu městských budov a jiné infrastruktury.

Čisté město

Chtěli bychom měnit městský mobiliář tak, aby lépe odpovídal trendům v západoevropských městech a respektoval větší příklon k třídění odpadů. Odpadkové koše ve městě by měly být dělené, sběrná místa by měla mít jednotný design. Dále by měla být rozšiřována stanoviště podzemních kontejnerů na lokality, kde nadzemní kontejnery hyzdí okolí.

Rovněž bychom chtěli zefektivnit odvoz odpadu, aby se nestávalo, že některé kontejnery jsou pravidelně přeplňovány a odpadky tak zůstávají v okolí kontejnerů.

Koncepční výsadba by měla být taková, aby vyhovovala klimatickým změnám, aby docházelo k přirozenému zastínění a ochlazování krajiny, aby byla zadržována dešťová voda a především, aby nová zeleň byla v souladu s výsadbou v obydlených oblastech.

V souvislosti s touto revitalizací bychom rádi vybudovali nová odpočinková místa v podobě laviček, altánů a dalšího městského mobiliáře. Tato místa by měla sloužit k venkovní relaxaci i setkávání občanů města.

Díky monitorovací stanici ovzduší umístěné v Kralupech nad Vltavou chceme pravidelněji a lépe informovat občany města o stavu ovzduší. Zároveň chceme, aby samo město tyto ukazatele sledovalo, vyhodnocovalo a používalo k přijímání opatření vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší.

Rovněž bychom chtěli spolupracovat s největšími potenciálními znečišťovateli a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou na dlouhodobější strategii vedoucí ke zlepšování tohoto stavu.

Společně s technickými službami města a majiteli psů budeme pracovat na zlepšování čistoty ulic a chodníků ve městě.

Budeme se snažit o navýšení počtu stojanů se sáčky na sběr psích exkrementů a chtěli bychom zajistit jejich pravidelnou údržbu a doplňování. Nadále bychom rádi pracovali na budování psích toalet, které jsou již často k vidění v moderních městech. A také se chceme zaměřit na rozšiřování ploch s volným výběhem pro psy.

Aktivní město

Chtěli bychom docílit, aby kralupská mládež měla prostor pro míčové hry venku, aniž by tato aktivita byla zpoplatněna.

V našem městě se nachází jediná sportovní hala, která svými rozměry splňuje požadavky pro masové sálové sporty jako basketbal, florbal a futsal. V rámci našeho programu bychom chtěli uspokojit poptávku po těchto sálových sportech a smysluplně vystavět novou halu, která by sloužila klubům, kroužkům a školám k hodinám tělesné výchovy, ale také veřejnosti.

Obecně považujeme za důležité, aby v Kralupech byly především možnosti sportovat v jakékoliv podobě a aby byla sportu zachována i finanční podpora.

Chtěli bychom více podporovat terénní sociální služby v přirozeném prostředí seniorů ve formě pečovatelské služby a také zdravotní služby. Pro seniory žijící ve svých domovech bychom chtěli zajistit vyšší míru bezpečnosti formou zařízení na přivolání pomoci při neočekávaných situacích.

Dále bychom rádi podpořili rozvoj volnočasových aktivit pro seniory v podobě poznávacích zájezdů, kulturních akcí, výletů a pohybových činností a také zajistili možnost vzdělávání ve vybraných oblastech. Nedílnou součástí by bylo setkávání se s dalšími občany Kralup v různých věkových kategoriích.

Součástí naší podpory seniorů by bylo vybudování oddělení pro zvláštní péči v rámci Domova pro seniory s celodenní péčí pro lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko.

Rovněž považujeme za důležitou spolupráci Domova pro seniory s Odborem sociálních věcí, školství a kultury.

V současné době existuje určitá nabídka aktivit pro matky na mateřské dovolené jako například plavání batolat či zdolávání horolezecké stěny v hale. Rádi bychom, aby podobných aktivit přibývalo, a chtěli bychom pozitivně motivovat a podpořit spolky a případně oddíly, aby tyto aktivity nabízely.

Zároveň chceme pro skupiny matek tvořit organizované a koordinované akce, kde by se vytvářely nové vazby a komunity matek s dětmi.

Budeme budovat městskou dopravní síť především na základech městské hromadné dopravy (MHD) a ekologické přepravy, která odpovídá trendům 21. století. Úspěšně tak navážeme na trend, který začalo městské zastupitelstvo tvořit v posledních letech. Přesto bychom se rádi posunuli o úroveň výše a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí a kultury cestování v našem městě. Chtěli bychom pracovat na následujících bodech, které jsou k budování moderní dopravy po městě nezbytné:

Bezpečné město

Považujeme za důležité předcházet nežádoucím situacím prováděním prevence ve formě četnějších bezpečnostních kontrol městskou policií se zaměřením na problémové lokality.

Podporujeme aktivní spolupráci městské policie s místními subjekty např. školami, školkami, sportovními oddíly, atd. a skupinami občanů (např. mladiství a senioři) s cílem zajistit informovanost a vzdělávání v záležitosti veřejného pořádku a bezpečnosti občanů.

Chtěli bychom rozšířit kamerový systém do vybraných problémových lokalit města a aktivně s ním pracovat.

Chceme, aby se hazard z našeho města do budoucna vytratil. Nechceme prodlužovat licence hernám a povolovat otevření nových. Budeme pracovat na systematickém monitorování heren a jejich okolí. Zároveň budeme přísně dohlížet na dodržování zákonů, které by měly provoz heren regulovat.